Posterlounge   Help   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop zijn geplaatst door consumenten of door ondernemers.

Onder consument wordt verstaan: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder ondernemer wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze voorwaarden gelden ook voor ondernemers in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.


2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met POSTERLOUNGE GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruik te maken van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop betekent het plaatsen van een bindende bestelling van de in het winkelmandje geplaatste producten. Onmiddellijk nadat de bestelling verzonden werd, ontvangt u nogmaals per e-mail een verzendbevestiging.


3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klant-login raadplegen, zodra u een klantaccount heeft aangemaakt.


4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen; het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

De levering via de expediteur gebeurt door middel van een vrachtwagen. De bestelling wordt afgeleverd op de dichtstbijzijnde publieke stoep, tenzij er uitdrukkelijk een andere afspraak werd gemaakt.

We verzenden alleen naar Nederland en België. Meer informatie over de randvoorwaarden voor leveringen door onze expediteur vind je onder “Levering” in het help gedeelte van onze online shop.


5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar. De betalingsmiddelen die voor de bestelling ter beschikking staan, kunnen beperkt worden afhankelijk van de waarde van de bestelling, het gebruikte apparaat of andere technische criteria, of indien u consument of ondernemer bent.

iDeal
Om via iDeal te betalen, moet u over een bankrekening bij een deelnemende Nederlandse bank beschikken. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u uw bank en wordt u naar de login-pagina van uw onlinebanking-platform doorverwezen. Daar moet u zich met uw inloggegevens identificeren. De betaalgegevens worden automatisch ingevuld en u geeft per TAN-code uw goedkeuring voor de betaling van het factuurbedrag.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren. Vervolgens moet u zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de online shop verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.
De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Klarna Betaal later
Bij kopen op rekening met Klarna krijgt u altijd eerst het product en hebt u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige algemene voorwaarden voor kopen op rekening vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/nl_nl/invoice

Apple Pay
Om via Apple Pay te betalen, moet u de aankoop doen met een compatibel Apple-apparaat en Apple Pay in uw Wallet-app ingesteld hebben. Nadat u de bestelgegevens gecontroleerd heeft, rondt u de bestelling af en bevestigt u de betaling met Face ID of Touch ID. Apple voert de betaaltransactie onmiddellijk daarna automatisch uit.

Google Pay
Om via Google Pay te betalen, moet u over een Google-account beschikken en een geldig betalingsmiddel toegevoegd hebben. Nadat u de noodzakelijke informatie ingegeven en uw bestelgegevens gecontroleerd heeft, rondt u de bestelling af en bevestigt u de betaling. Google voert de betaaltransactie onmiddellijk daarna automatisch uit.


6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan.


7. Vrijwillig 100 dagen retourrecht vanaf ontvangst van de bestelling

Voor consumenten geldt: Naast het wettelijke herroepingsrecht (zie de instructies voor herroeping) verlenen we u ook een vrijwillig retourrecht van in totaal 100 dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Met dit retourrecht kunt u ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen nog afzien van de aankoop, doordat u de bestelling binnen 100 dagen na de ontvangst (tellend vanaf de dag na de ontvangst) retour stuurt naar onderstaand adres. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de retourzending op tijd verstuurd wordt. Voorwaarde voor het vrijwillige retourrecht is echter, dat de goederen volledig en zonder beschadiging retour gestuurd worden.

Gelieve de goederen terug te sturen naar:
POSTERLOUNGE GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Duitsland

Uw wettelijk herroepingsrecht laat het contractuele vrijwillige retourrecht onverlet. Tot het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen uit de annuleringsvoorwaarden. Het vrijwillige retourrecht laat bovendien uw wettelijke rechten als consument onverlet.


8. Beschadigingen tijdens het transport

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits handelswetboek) geregelde onderzoeks- en reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.


9. Garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 445a BGB (Duits burgerlijk wetboek) blijven onaangetast.

Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.

Indien het geleverde artikel defect is, geven wij de ondernemer in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door het leveren van een artikel dat vrij is van gebreken (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten wordt veroorzaakt:
  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid;
  • in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim en frauduleuze opzet;
  • in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen);
  • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen;
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden vindt u bij het product en op de speciale informatiepagina’s in de online shop.

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur op het telefoonnummer +49 341 33 97 59 00 of via e-mail aan service@posterlounge.nl.


10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk:
  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid;
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim;
  • bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen;
  • voor zover de regelingen van de productaansprakelijkheidswet van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.


11. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.


12. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Indien u handelaar bent in de zin van het HGB (Duits handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Leipzig, 01.01.2020