Posterlounge   Help   Herroepingsrecht

Instructies voor herroeping


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Duitsland, service@posterlounge.nl, telefoon: +49 341 33 97 59 00) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e‑mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

  • Aan Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Duitsland; service@posterlounge.nl:
  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Vrijwillig 100 dagen retourrecht vanaf ontvangst van de bestelling

Voor consumenten geldt: Naast het wettelijke herroepingsrecht verlenen we u ook een vrijwillig retourrecht van in totaal 100 dagen vanaf ontvangst van de bestelling. Met dit retourrecht kunt u ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen nog afzien van de aankoop, doordat u de bestelling binnen 100 dagen na de ontvangst (tellend vanaf de dag na de ontvangst) retour stuurt naar onderstaand adres. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de retourzending op tijd verstuurd wordt. Voorwaarde voor het vrijwillige retourrecht is echter, dat de goederen volledig en zonder beschadiging retour gestuurd worden.

Gelieve de goederen terug te sturen naar:
Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Duitsland

Uw wettelijk herroepingsrecht laat het contractuele vrijwillige retourrecht onverlet. Tot het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen uit de annuleringsvoorwaarden. Het vrijwillige retourrecht laat bovendien uw wettelijke rechten als consument onverlet.


Gratis retourzending

U wilt een artikel aan ons terugsturen? Neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice (via e‑mail aan service@posterlounge.nl of telefonisch via 00800 900 900 30).

Voor retourzendingen per post sturen wij u een gratis retourlabel. Bij grote pakketten (alle producten in de maat L, waarvoor bij uw bestelling € 39,95 verzendkosten in rekening werden gebracht) organiseren wij voor u een gratis afhaling door onze expediteur.

Gebruik voor retourzendingen bij voorkeur de originele verpakking. U kunt natuurlijk ook uw eigen verpakking gebruiken.